Andlig vägledning

Andlig vägledning är till för dig som vill fördjupa och utveckla din Gudsrelation.

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som finns med som en medvandrare. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra  samtal, nämligen där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som används. Det är din gudsrelation som står i fokus. Vägledaren föreslår bibeltexter som du kan använda i din bön och kontemplation. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som du har upplevt.

ikon_tre_anglar-1024x469

PERSONLIG VÄGLEDNING I IGNATIANSK ANDA

Vägledning i Ignatiansk anda kommer från Ignatius av Loyolas andliga övningar (spansk 1500-tals präst) med urskiljning och modell för vägledning. Som vägledare är man en medvandrare, vars främsta uppgift är
att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.

Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade och har egen handledning.

Kontakta Therese Jadeland, präst och andlig vägledare, 040 27 92 82
Lasse Törnqvist, präst och andlig vägledare, 040 27 93 60
Marie Berneli, diakon och andlig vägledare, 040-27 91 86
Stefan Gummesson, präst och andlig vägledare, 040 27 90 89.

vita_blommor0

SJÄLAVÅRD

Alla diakoner och präster i kyrkan står till förfogande för enskilda samtal och själavård. Själavård har en lång tradition inom kyrkan. Det kan handla om allt som vi människor kan behöva tala om med någon utomstående. Livet för med sig svårigheter, besvikelser och sorger och många frågor kan väckas under vår livsvandring. Kanske handlar det om relationer till människor som står oss nära, kanske har vi varit med om något som är svårt att hantera, kanske funderar vi över vår tro eller vår längtan efter en tro.

Att ta kontakt med en diakon eller präst och komma överens om en tid för samtal kan vara en möjlighet att få stanna upp och tillsammans med någon annan reflektera över livet. Både diakoner och präster har tystnadsplikt och allt som sägs stannar i rummet. Prästens och diakonens tystnadsplikt skiljer sig något åt. Prästens tystnadsplikt är absolut. En präst kan inte kallas som vittne och inget kan lösa prästen från tystnadsplikten. Diakonen har vittnesplikt och får uttala sig när det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag.

 

regnbage_strand-1024x469

BIKT

Ibland kan ett själavårdssamtal leda fram till en önskan om bikt. I bikten får den enskilda människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv. Genom bikten växer den biktande som människa och kristen och kommer allt längre in i det mysterium som ett liv i Kristi efterföljd innebär. I kyrkans tradition är det prästen, som har absolut tystnadsplikt, som tar emot bikten.

halla_vatten_dop-1024x469

DOP & KONFIRMATION

Det är aldrig för sent att döpas och konfirmeras! Det kan du göra även som vuxen. För mer information, kontakta Svenska kyrkan Malmös pastorsexpedition, 040-27 90 01.