Trovärdigheten i enkätrapporten kan ifrågasättas. Flera av de drygt tjugofem cheferna i Malmö pastorat som blivit intervjuade av Hultén Management i anledning av undersökningen om ledarskapet under den dåvarande kyrkoherden, känner inte igen sig i den rapport som Linda Hultén presenterat och som återgetts i massmedia.

De som har hört av sig, har berättat för kyrkorådet att de i en till två timmar blivit intervjuade av Linda Hultén och gett detaljerad information om bland annat ledarskapet i pastoratet. Deras berättelse framgår inte av enkätrapporten. De slutsatser som Hultén drar i sin rapport, till exempel att uppdragsgivaren bör avgå, att tjänstemän ska ställa sin plats till förfogande, att biskopen ska kunna avsätta förtroendevalda, ligger väl knappast i en konsults uppdrag.

Rapporten redovisar inte några egentliga data. Det går heller inte att fördjupa sig i de data som slutsatserna i rapporten bygger på. Ej heller specificeras eller kvantifieras påståendena. Kyrkorådet i Malmö, som är beställare av enkäten, har därför nu bett Hultén att få ta del av ett avkodat underlag till de slutsatser som presenterats. Dessa underlag har enligt Hultén förstörts.

Tre veckor innan dessa djupintervjuer gjordes, presenterade Hultén Management resultat av en webbenkät som samtliga medarbetare i Malmö pastorat fyllt i. Vid det tillfället uttrycktes vare sig kritik mot kyrkorådet eller gavs en bild av ett ”pastorat i kris”.

Kyrkorådet vet att mycket behöver göras i pastoratet, konsultrapporten förutan. Att såväl ledning som kyrkoråd har ett ansvar i den uppkomna situation är kyrkorådet väl medvetet om och vill ta sitt ansvar som arbetsgivare, att driva pastoratet vidare och verka för förtroendeskapande åtgärder. Kyrkorådet i Malmö konstaterar att valet av konsult var olyckligt.

Claes Block, ordf Malmö kyrkoråd