Församlingsråd

Församlingsrådet fungerar som styrelse i pastoratets församlingar.

För varje kyrka finns en lokal arbetsledare och ett verksamhetsråd som ska finnas med i samtalet kring hur den lokala verksamheten ska utformas. Dessa verksamhetsråd, bestående av fem förtroendevalda utsedda av kyrkofullmäktige, är involverade i det lokala arbetet och utgör i sin tur församlingsråd i vart och ett av de sex församlingarna.

Kyrkofullmäktige har 2017-12-12 beslutat att församlingsråden delegerar följande arbetsuppgifter till verksamhetsråden

 • Utser kyrkvärdar
 • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och ska delta i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet
 • Beslutar om upplåtande av kyrka
 • Beslutar om församlingskollekt
 • Ska alltid godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet
 • Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen
 • Rådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet
 • Rådet ska göras delaktigt i utarbetandet av församlingsinstruktion
 • Rådet kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.
 • Vara involverade i de uppgifter som av kyrkoherden är delegerade till församlingsherden.

KONTAKT

Ordförande i Husie församlingsråd
Ann-Marie Persson

Ordförande i Limhamn församlingsråd
Christel Rosenberg

Ordförande i Hyllie församlingsråd
Helén Persson

Ordförande i St Johannes församlingsråd
Göran Malmberg

Ordförande i  Fosie församlingsråd 
Leif Rosdahl

Ordförande i S.t Petri församlingsråd
Maria Haglund Börjesson