Verksamhetens ledning

Malmö pastorat – den samlade ledningen

Kyrkoherden leder all verksamhet inom pastoratet. Ledningsgruppen består av kyrkoherdekansliet, församlingsherdar, administrativ chef samt kyrkogårdschef.

Ledningsgrupp
Håkan E Wilhelmsson, tf kyrkoherde
Karin Pråmell, S:t Johannes församling
Jonas Persson, Limhamns församling
Albin Tanke, S:t Petri församling
Kenth Carlsson, Hyllie församling
Katarina Vaarning, Husie församling
Ewa-Sofia Gudmundsson, Fosie församling
Lars Micael Adrian, administrativ chef
Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef
Katarina Stenberg, kyrkoherdens administrativa koordinator

Pastoratets administrativa enheter
Under kyrkoherden leds de administrativa enheterna av den administrative chefen som ansvarar för övergripande planering, ledning, utveckling och samordning av verksamheten. Administrative chefen är tillsammans med kyrkoherden föredragande i kyrkorådet och dess arbetsutskott.
De administrativa enheterna är placerade i Kyrkans hus som är beläget strax bredvid Malmö Centralstation (uppgång Bagers plats), Sjömansgården, Fiskehamnsgatan 3.

Kyrkogårdsförvaltning
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för de uppgifter som rör begravningsavgiften för alla medborgare, vilka finns reglerade i Begravningslagen, t ex upplåtelse av gravrätt, utförande av gravöppningar samt kremationer. Utöver dessa lagstadgade samhällsuppgifter ger kyrkogårdsförvaltningen service åt gravrättsinnehavare om skötsel, smyckning och anläggningar av gravplatser till självkostnadspris.
Kyrkogårdsförvaltningen har sitt kontor på Östra kyrkogården (Villa Hohög), Sallerupsvägen 151. Webbplats: www.svenskakyrkan.se/malmo-kyrkogard

organisationsskiss_malmo-pastorat-1-jan-16_480px-300x225

Öppna en större bild över organisationen