Diakoni

Att förebygga och lindra människors nöd är en av kyrkans viktigaste uppgifter.

Diakoner finns knutna till alla kyrkor i Malmö. Deras uppgift är att arbeta med diakoni tillsammans med ideella krafter i församlingen, andra anställda och i samarbete med andra aktörer. Diakoner och präster inom Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att samtala med människor i livets alla skiften. Samtliga har tystnadsplikt (präst och diakon har olika tystnadsförpliktelser). Har du inte redan ett direktnummer till en diakon nära dig, ring då vår växel på 040-27 90 00 så hjälper de dig vidare.

”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen”.

Orden i citatet ovan uttalas alltid när diakoner vigs till tjänst i Svenska kyrkan. Genom Svenska kyrkans diakonala arbete, grundat i Kristi kärlek, utövar diakonerna en medmänsklig omsorg om människor som befinner sig i kroppslig och själslig utsatthet. Diakoni är den kristna tron uttryckt i praktisk handling. Att utöva diakoni är en utav de fyra grundläggande uppgifterna kyrkan har (mission, gudstjänst och undervisning är de övriga tre). Hur behoven ser ut beror på hur det omgivande samhället ser ut. Det är därför nödvändigt att diakonin förändras för att möta de behov som finns, och diakoni i Malmö innerstad kan se olika ut från hur den ser ut kring kyrkorna längre från centrum.