Tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär att präster och diakoner inte får informera om något de fått veta i enskilt samtal med en person.

Diakoner och präster har olika typer av tystnadsplikt.

Prästens tystnadsplikt

prästens absoluta tystnadsplikt gäller två typer av situationer:

 • Bikt, det vill säga ett enskilt samtal i avskildhet mellan en präst och en konfident med syftet att konfidenten skall bekänna sina synder och få avlösning för dem. Konfident betyder den som anförtror sig.
 • Enskild själavård, det vill säga ett samtal som sker under avskildhet i ett personligt möte mellan en präst och en konfident eller en liten grupp av konfidenter (t ex en familj eller ett par makar) med ett gemensamt problem som de vill bearbeta tillsammans.

den absoluta tystnadsplikten innebär att:

 • En präst får inte för någon någonsin avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. Uppgifter som framkommit vid sådant samtal får inte användas i något annat sammanhang.
 • Ingen kan lösa prästen från tystnadsplikten.
 • Prästen kan inte anmäla till någon myndighet eller till någon annan om vad som framkommit vid sådant samtal.
 • Prästen får inte inkallas som vittne vid domstol om sådant som framkommit vid bikt och enskild själavård.
 • Det är förbjudet att röja uppgifter i skriftliga handlingar som framkommit vid bikt eller enskild själavård.
 • Det kan inte göras någon prövning av om sådana uppgifter kan leda till skada eller men för den enskilde.
 • Innehållet i bikt och enskild själavård är undantaget från meddelarfriheten.
 • Uppgifter som framkommit vid bikt eller enskild själavård får inte lämnas ut till granskning av tillsynsorgan.
 • Prästens tystnadsplikt är livsvaraktig.

Diakonens tystnadsplikt

Diakonens tystnadsplikt är inte absolut. Det innebär att tystnadsplikten är inte så sträng, att den hindrar diakonen från att lämna ut uppgifter om vad som samtalet rört sig om. Detta får ske när konfidenten medger det eller när diakonen har att uttala sig under ed inför domstol (vittnesplikt) eller när det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag.  Diakoner får även informera andra personer som arbetar med personen, till exempel kollegor, om sådant som annars faller under tystnadsplikten. I så fall ska konfidenten medger detta. I övrigt liknar diakonens tystnadsplikt prästens.

Konfident betyder den som anförtror sig.