Sjukhuskyrkan vid Skånes universitetssjukhus i Malmö erbjuder hösten 2019 en utbildning i att leda stödgrupper för barn och unga i sorg. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga i sorg, företrädelsevis psykologer, kuratorer, diakoner, präster och sjuksköterskor verksamma i Malmö eller Lund med omnejd.

Varje år mister över 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Till det kommer de som förlorar syskon, andra nära anhöriga och kompisar. Inom BUP är utrymmet för att arbeta förebyggande i dag ofta starkt begränsat. Sorg är ingen barnpsykiatrisk diagnos, men det är inte samma sak som att barn inte behöver stöd av utbildade vuxna i sin sorgebearbetning. Att förlora en mamma, pappa eller ett syskon när man fortfarande är barn är en svår händelse som påverkar barnet på djupet och under en lång tid.

Förkunskaper

Du bör ha en adekvat akademisk grundutbildning inom området, erfarenhet av arbete med barn, ungdomar, familjer och/eller erfarenheter av arbete med grupper, sorg och kris.

Kursinnehåll

Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper om barn och ungas sorgeprocesser och arbetet med att leda stödgrupper för barn och unga.

Följande ämnen behandlas:

  • Stödgruppen som metod
  • Barn och trauma
  • TMO – Trauma medveten omsorg
  • Hur samtalar vi med barnen?
  • Barns utveckling 0-18 år
  • Vad händer med barn som drabbas av att en förälder/föräldrar eller ett syskon dör?
  • Sorg hos barn och unga i jämförelse med vuxna
  • Sorgens olika uttryck

Föreläsare

Agneta Rönn, fil mag, handledare med familjesystemisk tvärvetenskaplig inriktning och ordförande i Stödgrupps- ledarnas förening Sverige. Agneta har arbetat med barn och unga i svåra livssituationer/barn som anhöriga i 30 år, såväl individuellt som i grupp och med familjer. Hon har varit samordnare och utvecklare för gruppverksamheter och skrivit handböcker om barn och ungas sorg.

Johan Melander Hagborg, leg psykolog, forskare och lärare i utvecklingspsykologi och barnklinisk verksamhet med fokus på utsatta barn. Johan har erfarenhet från Ungdomsmottagningen, BUP, BVC/MVC, Rädda Barnen och från traumabehandling av barn och unga.

Maria Stenkvist, barnpsykolog med erfarenhet från förskola och skola, chef för elevhälsoteam och psykologteam. Har arbetat med olika former av stöd till barn: handledning av personal, kris- och krishantering, föreläsningar om anknytningsteori och barns utveckling. Engagerad i Rädda Barnen.

Christina Thurell, barnpsykolog med 30 års erfarenhet som psykolog inom förskola och skola. Utbildad inom kris- och stödgruppsarbete och har arbetat med stödgrupper med barn i skolåldern. Föreläser om anknytningsteori, kris och TMO (trauma medveten omsorg).

Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, docent i sociologi och prefekt vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Mikael leder många olika forskningsprojekt bland andra ”Ett livsförloppsperspektiv på förlust av anhörig i barndomen och hälsa i vuxen ålder”.

Birgitta W Strelert, sjukhuspräst vid Skånes universitetssjukhus i Malmö sedan 10 år tillbaka. Möter i sitt arbete både ungdomar och barn som mist föräldrar. Leder stödgrupper för familjer, barn, unga och vuxna i sorg.

Nichlas Vinsander, sjukhusdiakon vid Skånes universitetssjukhus. Har arbetat med stödgrupper framförallt för ”Barn i start” och ”Barn i Väntan” genom Diakonicentralen i Lund och leder nu stödgrupper för familjer, barn, unga och vuxna i sorg.

Kursupplägg

Varje kursdag består av föreläsningar på förmiddagen och gruppövningar på eftermiddagen.

Examinationsform

Kursen examineras genom en uppsats. För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och examinationstillfälle samt godkänd uppsats.
Examinatorer är Nichlas Vinsander och Birgitta W Strelert.

Kursdagar och examinationsdagar

Kursen omfattar totalt 8 dagar och ges med två sammanhängande dagar åt gången:
17-18/10, 7-8/11, 4-5/12. Kursdagarna börjar kl. 09.00 och avslutas kl. 17.00. Kursen är på Stiftsgården Åkersberg i Höör, förutom de två examinationsdagarna 30-31/1 2020 vilka är på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Antagning

Ansvariga examinatorer samt kursansvarig ansvarar för antagningen. Personlig intervju med sökande kan förekomma.Kursavgift 5000 kr* inkl. kost och logi. 1200 kr tillkommer för obligatorisk handbok.

*Starkt reducerat pris p g a stipendiedonation från Sodalitium Majus Lundense som hjälper till att finansiera kursen.

Intressanmälan

Anmäl ditt intresse senast 23 september 2019 till [email protected]

Frågor

Vid frågor kontakta kursansvarig Birgitta W Strelert 0703-39 62 37

Om Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö finns till för patienter, anhöriga till patienter och personal vid sjukhuset. Sjukhuskyrkan erbjuder enskilda samtal, krisstöd vid akuta händelser, sorgegrupper för familjer, avskeds-och minnesstunder, gudstjänster, dop och nattvard, föreläsningar kring existentiella frågor, reflekterande samtal och retreat för personal.  Alla är välkomna oavsett religionstillhörighet.