Just nu rapporterar media mycket kring tryggheten på Malmös kyrkogårdar. Malmö kyrkogårdsförvaltning vill i samband med detta betona att det inte föreligger någon fara för kyrkogårdsbesökare att vistas på kyrkogårdarna.

Förvaltningens medarbetare vistas hela dagarna, fem dagar i veckan, ute på kyrkogårdarna. Det gör att de inte alltför sällan ser och upplever aktivitet kopplade till kriminalitet. Dessa situationer upplevs många gånger som obehagliga eller hotfulla. Kyrkogårdarnas besökare vistas i mindre utsträckning på kyrkogårdarna jämfört med kyrkogårdsförvaltningens medarbetare. De löper, i och med det, mindre risk att utsättas för obehag, även om det kan förekomma.

Malmö kyrkogårdsförvaltning vill också betona att dessa förhållanden främst gäller de större stadsnära kyrkogårdarna och i mycket liten utsträckning kyrkogårdar som ligger utanför stadskärnan.

Kyrkogårdsförvaltningen har redan vidtagit åtgärder i den utsträckning som ligger inom förvaltningens ansvar och möjligheter för att komma till rätta med problemen. Det handlar bland annat om att kyrkogårdsarbetare alltid jobbar minst två och två. Alla anställda har också fått utbildning i hur man bäst bemöter hot och våld.

I dagarna har förvaltningen även kallat till ett möte med bland andra representanter från polis och Malmö stad. Temat  för mötet är att initiera mer samarbete i frågan samt att se vad som är möjligt att göra för att minska förekomsten av kriminalitet på kyrkogårdarna.

Läs mer på Malmö kyrkogårdsförvaltnings hemsida