Husie kyrka – Kyrkan på höjden

Sedan 1100-talet har det funnits en kyrka på höjden i Husie. En helig plats som troligt har använts långt tidigare. När du står här utanför kyrkan, ligger nästan hela staden för dina fötter – en fantastisk utsikt. Kyrkorummet erbjuder stillhet och rörelse, enkelhet och färgsprakande, rymd och närhet… och så mycket mer.

Husie kyrka har en ny orgel, med många möjligheter att uttrycka och med hjälp av duktiga musiker framföra olika musikgenrar. Här finns också en av Malmös bästa Steinway flyglar, som erbjuder och öppnar för annan musik och andra toner.

Exteriör
Husie Kyrka är med undantag av tornet uppförd 1855-57 efter ritningar av C G Brunius, professor i grekiska och framträdande arkitekt, som satt sin prägel på ett flertal kyrkor i Skåne. Kyrkan har ett långhus med tresidigt avslutat kor i öster och två korsarmar, en i norr och en i söder. Byggnadsmaterialet är tuktad gråsten. Bruniuskyrkan var utvändigt täckt med gult tegel runt fönster och i gavelspetsar. Vid restaureringen 1937, blev kyrkan helt vit utvändigt. Långhus och korsarmar upplyses av stora rundbågsfönster med rosverk i typisk Bruniusstil. Invändigt täcks långhus och korsarmar av kryssvalv. När kyrkan restaurerades 1974 byggdes sakristian framför södra korsarmens gavelända.

Det trappgavlade tornet i väster är det enda som står kvar från medeltidskyrkan, som revs, när Bruniuskyrkan uppfördes. Tornet stod i den gamla kyrkan vid långhusets norra sida. Denna något ovanliga placering förklaras av att tornet från början var vapenhus, som i 1500-talets början fick en hög påbyggnad. Vid restaureringen 1974 frilades, i tornets nedre norra yttermur, två igenmurade medeltida nischer, som är markerade genom nedsänkning i putsen. Exakt mitt emellan de båda nischerna insatte Brunius ett stort fönster, som är placerat där medeltidskyrkans ingångsportal var placerad. Bruniuskyrkan fick sin huvudingång i tornets västsida.

Interiör
Interiören präglas av restaureringen 1974-75 efter förslag av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Vid restaureringen, som leddes av arkitekten Lennart Strömbeck, frilades koret, och den tidigare altaruppsatsen med Thorvaldsens Kristus i gipsavgjutning ersattes med ett murat tegelaltare med kalkstensskiva. Dörren i östra korväggen till den gamla sakristian bakom altaruppsatsen murades igen liksom ett rundbågigt halvfönster, och här insattes nu ett färgglasfönster, som utgör bakgrund för altaret.

Glasfönster
Färgglasfönstret har komponerats av konstnären Erik Olsson ur Halmstadsgruppen och framställer olika bibliska motiv. I en övre rund medaljong läses gudsnamnet JHWH i ett s k tetragram med fyra bokstäver, flankerat av andens duva och alfa och omega, den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet, symboler för begynnelsen och slutet i anslutning till Upp 1:8. Av fönstrets övriga sex bildfält framställer de tre vänstra korsnedtagningen, Maria frambär Jesusbarnet samt Johannes döparen, medan de tre högra bildfälten framställer Jesus på förklaringsfältet, den Himlafarne samt apostlarna Paulus och Petrus, den senare med sin symbol nyckeln.

Dopfunt
År 1974 ersattes den tidigare dopfunten i gjuten cement av en i sandsten från Höör, huggen av konstnären Stig Ryberg. Såväl cuppa som fot har oval form. Cuppan pryddes av olika symboler, bl a en ros och två uppsträckta händer, en givande och en tagande, samt sju eldslågor enligt Uppenbarelseboken 4:5. I cuppan står ett dopfat av mässing, också det av konstnären Stig Ryberg. Fatet är indelat i olika fält med figursymboler, bl a två fiskar, ett kors och en herdestav. Intill dopfunten står Stig Rybergs dopljusstake av mässing med fyra ovala skivor av ek med en förgylld symbol av kyrkans skepp.

Träsnideri
Över dörren i norra korsarmen hänger Lv4:s vapensköld, utförd av bildhuggaren Elvin Dukkert och skänkt till kyrkan 1958 av Kungliga Skånska Luftvärnskåren och dess kamratförening. Bildhuggaren Elvin Dukkert har också utfört minnestavlan i södra korsarmen över Claus Mortensen, Skånes reformator, kyrkoherde i Husie 1541-75.På gavelväggen i södra korsarmen har monterats bevarade delar av den gamla kyrkans altaruppsats från 1642, två målningar, Korsfästelsen och Nattvarden, jämte fyra apostlabilder. Den 28ena apostlabilden har fragment av ett X-format kors och kan identifieras som aposteln Andreas, som korsfästes på ett sådant kors. Från den gamla kyrkans 1600-talspredikstol har bevarats de fyra evangelisterna med sina symboler: Matteus med den bevingade människan, Markus med lejonet, Lukas med oxen och Johannes med örnen, vilka monterats på östra väggen i norra korsarmen.Predikstolen liksom bänkinredningen, som 1974 laserades i ådrad ek, härstammar från Bruniuskyrkan. Kormattan med motivet ”I Himlar sjungen den Eviges ära” är utförd 1974 av textilkonstnärinnan Anna-Lisa Menander.

Vapenhuset
Till höger om torningången har i yttermuren inmurats en gravsten över Peder Lauritsen, kyrkoherde i Husie, död 1636. Gravstenen har tidigare använts som trappsten i torningången. Till höger om ingången i den västra väggen finns en inmurad gravsten över rusthållaren Anders Jönsson på Riseberga, död 1642 och hans hustru Boel Nilsdotter. I vapenhusets östra innervägg finns en inmurad gravsten över bröderna Jensen, söner till 1600-talskyrkoherden Jens Jensen Aars och avlidna i späd ålder.Husie var 1764-1923 prebende till teologiska fakulteten vid Lunds Universitet, och bland kyrkoherdarna under denna tid fanns en rad kända teologie professorer. På norra väggen hänger två Series Pastorumtavlor, utförda 1974 av bildhuggaren Elvin Dukkert. Över ingångsdörren till långhuset ett träbildhuggeri i form av en sky med fyra änglar och en duva i anslutning till Matt 3:16, som bevarats från den gamla kyrkan, där den hängde över dopfunten.

Klockor
I tornet hänger två klockor. Storklockan, gjuten i Köpenhamn 1519 av Michel Stigeman och göts ursprungligen till Falsterbo kyrka, men den kom till Husie efter branden 1624, då förmögna kyrkor i Skåne av kungen och biskopen tvingades att bidra reparationen av Husie kyrka. Storklockan pryds av tre helgonbilder: S:ta Gertrud av Nivelles, S:t Göran och S:t Kristoffer. Lillklockan är gjuten i Malmö 1735 av Andreas Wetterholtz.

Ljuskronor
I valven hänger tre ljuskronor av mässing. Ljuskronan i långhuset har inskriptionen: ”Olaus Bering. Sibylle Riber. A:o 1735”. Olaus Bering var kyrkoherde i Husie 1724-64, och Sibylle Riber var hans andra hustru, som tillhörde en känd köpmanssläkt i Malmö, som gett namn åt lantstället Ribersborg. I norra och södra korsarmen hänger ljuskronor från 1914. Den ljuskrona som tidigare hängde i mittskeppet hittades på kyrkans vind. Efter att ha reparerats och återskapats av gördelmakare Bror Sjöholm 2004, hänger den nu i vapenhuset. Samma man har tillverkat och skänkt lampetterna i mässing.

Orgel
Orgeln på läktaren är byggd 2008 av Tostareds kyrkorgelfabrik. Den bygger på den ursprungliga orgeln från 1883 av Malmöorgelbyggaren Rasmus Nilsson. Orgelfasaden är den ursprungliga och en stor del av pipmaterialet kommer från Rasmus Nilssons orgel. Orgeln har 29 stämmor, 3 manualer och pedal. Församlingsborna bidrog frikostigt till orgeln genom bidrag som inbringade 250 000 kr. Ett särskilt häfte om läktarorgelns historia 1883 – 2008, finns att tillgå för den mer intresserade.

Flygeln Steinway 211
”Hjärtats nyckel heter sång” så lyder rubriken på det gåvobrev som Husie och Södra Sallerups församling fick mottaga den 11 mars 1968 av lantbrukaren Hans L Persson och hans hustru Jenny Persson på Fridentorps gård i Kvarnby. Flygeln invigdes av den världsberömde pianisten Hans Leygraf, som framförde verk av Haydn, Schubert, Beethoven, Brahms, Debussy och Bartòk. Förutom Leygraf, har storheter som Käbi Laretei, Hans Pålsson och på sin tid den store tolkaren av Beethoven, Vilhelm Kempf förgyllt pianoaftnar i vår församling genom åren. Även Per Tengstrand var här och spelade vid ett par tillfällen under sin studietid.

Askgravlund

En ny anläggning med askgravplatser är under byggnation på Husie kyrkogård.
En anläggning med en central plats för blomstersmyckning, namnplattor och ljus.
Målet är att askgravplatserna ska upplevas som en fridfull plats för kontemplation
med mycket grönska och en vid utsikt med Malmö som fond. Blomsterrännan har
byggts av återanvända gravstenar och namnplattor av metall ska monteras på ett
smidesstaket. Gravsättning sker i den stora gräsytan innanför gångarna där drygt
2000 gravrätter ryms med plats för två urnor per grav. Hela ytan har höjts upp
rejält så att tillgänglighetsmålen uppfylls mellan parkeringen och den centrala
besöksytan. Ett konstverk, Orkidé, i form av en hög blomstängel med blommor av
kristall är placerat mitt på gräsytan. Det är tillverkat enligt kyrkogårdsförvaltningens
önskemål av Mats Jonasson på Målerås glasbruk. Smidesstaketet
är tillverkat, blomsterrännan är monterad och anläggningen i sin helhet är utförd
av personal från kyrkogårdsförvaltningen i Malmö. Förhoppningen är att
askgravplatserna blir färdiga och kan tas i bruk före årsskiftet.
I dagsläget finns det askgravplatser på sju av Malmös kyrkogårdar: Tygelsjö,
Östra, Limhamn, Husie, Oxie, Bunkeflo och S:t Pauli norra. Intresset för dessa
anläggningar har varit mycket stort vilket bevisas av den kontinuerliga ökningen
av antalet upplåtelser där. Vi ser mycket positivt på detta och tar det som ett kvitto
på att våra anläggningar håller hög standard och är attraktiva.
För information kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på tfn: 040-27 92 00