Kyrkans miljöarbete

Miljöpolicy för Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmös vision är att verka för en värld i fred. Att bidra till världens fred innebär också att värna människors och skapelsens hälsa och miljö.

Gud sade: Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. (1 Mos 1:26-28)

Uppdraget vi människor fick av Gud innebär att vi tillsammans ska leda världen och allt som finns där, med Gud som föredöme.

Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. (1 Mos 2:15.)

Vi har fått Skapelsen av Gud att förvalta och bruka den så Gud blir ärad och att kommande generationer får möjlighet att leva i en värld där de kan tillgodose sina behov.

Som Jesus säger: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. (Matt 25:40)

Policyn innebär:

 • Låta miljöarbete och strävan mot att ständigt minimera kyrkans ekologiska fotavtryck
 • Genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i samtliga beslut som fattas.
 • Vid inköp värna miljön och möjliggöra en hållbar utveckling och en jämn global resursfördelning genom att exempelvis välja ekologiskt, närproducerat, fair trade, m m.
 • Kyrkan ska i form av att sätta ambitiösa mål och visa goda resultat fungera som en inspirationskälla som skapar hopp och framtidstro.
 • Genom sitt välkomnande vara en plats som inbjuder till samtal och kunskapsspridning kring miljöfrågor.
 • Arbeta aktivt med utbildning för att säkerställa att samtliga inom organisationen har den kunskap som krävs för att värna miljön i det dagliga arbetet.
 • I samtligt arbete inom organisationen vill vi effektivisera energianvändningen och minska påverkan på klimatet.
 • Svenska kyrkan Malmö ska uppnå Green Building- och Miljöbyggnadsstatus (www.miljostatus.se) för sina byggnader.
 • Att skapa goda psykosociala och fysiska miljöer i våra möten, kyrkor och församlingslokaler. Goda ambassadörer föds i trygga arbetsmiljöer och ger en god bild av för Svenska kyrkan i stort.
 • Låta de krav som lagstiftningen ställer fungera som ett minimikrav.
 • Policyn ska ses över vart fjärde år (varje mandatperiod) och tillsammans med miljögruppen i Svenska kyrkan Malmö revideras.

”Svenska kyrkan Malmö ska genom ett aktivt miljöarbete ta del i förvaltarskapet av jorden och arbeta för ett hållbart samhälle”.
Svenska kyrkan Malmös församlingsinstruktion 2016 (styrdokument för arbetet i kyrkorna).

Kontakt


Växel öppen måndag-fredag kl. 8–16.30
040-27 90 00
[email protected]