Religion & kulturmöte

Svenska kyrkan verkar och är del av ett multietniskt, mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Den tar på ett naturligt sätt del och berikas av stadens religiösa och kulturella liv. Vi möts i vardagen, i våra öppna kyrkor, i barn-. vuxen- och körarbetet och i många andra sociala, diakonala och praktiska sammanhang i de kristna församlingarna.

Med åren har Svenska kyrkan skaffat sig en god erfarenhet av det ekumeniska och interreligiösa samarbetet på sekulära platser, så som i skolorna och på sjukhuset, bland sjömännen och universitetsstudenter samt inom fängelsesjälavården. Arbetet med religionsdialog tar fasta på ett ökat samarbete med andra trossamfund och religioner för ett bättre Malmö för alla, genom bland annat socialt arbete, ekumeniska och interreligiösa böner.

Nätverk i Malmö

I de flesta av Svenska kyrkans församlingar i Malmö arbetar vi aktivt med religionsmöten och Svenska kyrkan är också delaktig i flera nätverk och interreligiösa sammanhang:
AgoraUngCoexistOpen SkåneTillsammans för Sverige

Statlig stöd

Från statens håll erbjuds information och fortbildning för den som arbetar med eller har frågor kring religionsmöten. En återkommande fråga är vilka religiösa samfund är registrerade för att få statliga bidrag. En stor del av informationen finns tillgängligt på hemsidan Myndighet för stöd till trossamfund.

Svenska kyrkans religionsdialog

Det förs hela tiden reflekterande samtal och det pågår ett ständigt utbyte av erfarenheter samt planering av olika projekt inom den egna organisationen. För att underlätta kontakten mellan olika stift och grupper finns det samlad information och kompetens på Centrum för Religionsdialog i Stockholms stift.

Även i Göteborgs stift finns sedan 2012 ett övergripande arbete: Göteborgs interreligiösa Center (GIR). Här erbjuds utbildningar, seminarier och föreläsningar.

Sveriges Kristna Råd

Sveriges Kristna Råd är en ekumenisk organisation som som rymmer 27 olika grenar av de kristna traditioner som finns i Sverige. Alla dessa kyrkor har sin egen identitet och egna prioriteringar. Sveriges kristna råd representerar en majoritet av Sveriges befolkning och är del av samtalet och möten över religionsgränser. Religionsfrihet och medmänsklighet är något som Sveriges Kristna Råd värnar om.

Aktuellt

Försoning Svenska kyrkan, romer och resande i Malmö under 2019

Sedan år 2000 är romerna ett av Sveriges erkända minoritetsfolk. De allra flesta är kristna men få känner sig spontant hemma i Svenska kyrkan som historiskt har varit en aktiv del av diskrimineringen mot romer. Romer som ändå deltar i kyrkans verksamhet låter ibland helt enkelt bli att berätta att de är romer. Och de flesta andra som är engagerade i kyrkan vet väldigt lite om romerna i Sverige. Låt oss få upp ögonen för romerna i kyrkans värld och omvärld här i Malmö!

En budkavle har kommit till Malmö

I början på detta år har Malmö pastorat tagit emot en budkavle som närmast kommer från Linköping. Den startade i 2013 i Göteborg och har sedan dess skickats runt i Sverige som ett steg i ett arbete för försoning på lokal nivå mellan Svenska kyrkan och resandefolket (den största av de romska grupperna i Sverige, och den som funnits i landet längst.) Tanken är att budkavlen ska vara i Malmö under 2019 och sedan sändas vidare. Så här står det i texten:

Gud, ditt folk är vandringsfolket. Må denna budkavle vandra på dina stigar, runt om i Sveriges land, så att vi kan mötas på livets väg och bygga broar mellan församling och resande. Låt budkavlen skänka hopp, engagemang och stolthet för dom vi är. Och hjälp oss att aldrig någonsin ge upp kampen för alla människors lika värde.

Stationer för Svenska kyrkans försoningsarbete under 2019

27 januari     Budkavlen överlämnas till Malmö pastorat i högmässa i Linköpings domkyrka

10 februari    Budkavlen tas emot i högmässa i S:t Johanneskyrka i Malmö. Lajla Kronqvist från resandefolket är med och predikar, musiker Reine Steen spelar resandes visor. Efter gudstjänsten medverkar även Jon Pettersson från Frantswagnersällskapet i Helsingborg på ett panelsamtal (moderation: Gunhild Winkvist-Hollman).

26 mars           Malmö pastorat ordnar en Kunskapsdag för alla anställda och förtroendevalda. Experter från kyrkan och stadens minoritetsorganisationer medverkar i programmet. På kvällen ges en unik konsert med romska och svenskkyrkliga musiker och en gemensam projektkör under ledning av Buzor Nenic och Per Myrstener.

6-7 april            Inför firandet av den internationella romska dagen ordnar Fosie församling en föreläsningseftermiddag med Sonny Jernfjord från Malmös resandeorganisation. På söndagen tas budkaveln och den tillhörande utställningen emot i Fosie kyrka. Lajla Kronqvist och Reine Steen medverkar i gudstjänst och samtal.

8 april                På firandet av den Internationella romska dagen i Folkets Park bidrar Svenska kyrkan med en gemensam konsert av romska och svenskkyrkliga musiker (Buzor Nenic, Per Myrstener m.fl.)

2 juni                  Budkavlen tas emot i gudstjänst i S:t Petri kyrka kl. 11. Utställningen kommer att visas där under hela sommaren.

26 augusti         En halvdag med interkulturellt bibliodrama om överlevnadsstrategier ordnas av sjukhuskyrkan på SUS. Erland Kaldaras från Romska Kulturcentret medverkar.

1 september      Budkavlen tas emot i gudstjänst i Oxie kyrka kl. 11.

6 oktober           Budkavlen tas emot i gudstjänst i Helsingborg. Förutom utställningen ordnar kyrkan i Helsingborg fram till december ett program kring Svenska kyrkan försoning med resande.

januari 2020      Budkavlen överlämnas till ett annat stift i gudstjänst i Lunds domkyrka (program kommer senare).

Panelsamtal om kultur, religion och hälsa 2018 på Malmö Live (Regional Cancercentrum Syd)

Religionsdialog (Svenska kyrkan Malmö i samarbete med Studieförbund Ibn Rushd och Sensus).

Interreligiös workshop 2015

Interreligiös workshop 2015.

Projektgrupp Religion & kulturmöte

Kontakt

Präst, Svenska kyrkan
Corinna Friedl
070-339 65 67
[email protected]
Präst
Gunhild Winqvist Hollman
040-27 92 09
[email protected]
Arbetsledande präst - vik
Ida Wreland
0768-91 69 46
040-27 92 57
[email protected]
Församlingsherde i S:t Johannes församling
Karin Pråmell
040-27 92 21
[email protected]
Präst
Karin Ekblom
040-27 92 03
[email protected]
Präst
Kristina Tyrberg
040-27 92 61
[email protected]