Religions- och kulturmöte

Svenska kyrkan verkar och är del av ett multietniskt, mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Vi växer och berikas ömsesidigt genom möten med olika religiösa samfund och trosinriktningar och med andra kulturella bakgrund än den svenskkyrkliga. Kyrkan tar på ett naturligt sätt del av religiösa och kulturella möten i stan. Vi möts i vardagen, i våra öppna kyrkor, i barn-. vuxen- och körarbetet och i många andra sociala, diakonala och praktiska sammanhang i de kristna församlingarna.

Med åren har Svenska kyrkan skaffat sig en god erfarenhet av det ekumeniska och interreligiösa samarbetet på sekulära platser, så som i skolorna och på sjukhuset, bland sjömännen och universitetsstudenter samt inom fängelsesjälavården. Arbetet med religionsdialog tar fasta på ett ökat samarbete med andra trossamfund och religioner för ett bättre Malmö för alla, genom bland annat socialt arbete, ekumeniska och interreligiösa böner. I Svenska kyrkan i Malmö har prästen Corinna Friedl ett samordnande ansvar för arbetet med kulturmöte och interreligiös dialog. Har du frågor som berör Svenska kyrkans samarbete med andra trossamfund och organisationer, eller behöver du stöd i arbetet med människor av olika tro, så kan du höra av dig till någon i pastoratets samordningsgrupp (se nedan).

Nätverk i Malmö

I de flesta av Svenska kyrkans församlingar i Malmö arbetar vi aktivt med religionsmöten och Svenska kyrkan är också delaktig i flera nätverk och interreligiösa sammanhang:
AgoraUngCoexistOpen SkåneTillsammans för Sverige

Statlig stöd i dialogfrågor

Från statens håll erbjuds information och fortbildning för den som arbetar med eller har frågor kring religionsmöten. En återkommande fråga är vilka religiösa samfund är registrerade för att få statliga bidrag. En stor del av informationen finns tillgängligt på hemsidan Myndighet för stöd till trossamfund.

Svenska kyrkans expertis inom religionsdialog

Det förs hela tiden reflekterande samtal och det pågår ett ständigt utbyte av erfarenheter samt planering av olika projekt inom den egna organisationen. För att underlätta kontakten mellan olika stift och grupper finns det samlad information och kompetens på Centrum för Religionsdialog i Stockholms stift.

Sveriges Kristna Råd

Sveriges Kristna Råd är en ekumenisk organisation som som rymmer 27 olika grenar av de kristna traditioner som finns i Sverige. Alla dessa kyrkor har sin egen identitet och egna prioriteringar. Sveriges kristna råd representerar en majoritet av Sveriges befolkning och är del av samtalet och möten över religionsgränser. Religionsfrihet och medmänsklighet är något som Sveriges Kristna Råd värnar om.


Panelsamtal om kultur, religion och hälsa 2018 på Malmö Live (Regional Cancercentrum Syd)


Religionsdialog (Svenska kyrkan Malmö i samarbete med Studieförbund Ibn Rushd och Sensus)


Interreligiös workshop 2015

Aktuellt

Också en del av Kristi kropp – Svenska kyrkan och romer/resande i Malmö

Sedan år 2000 är romerna ett av Sveriges erkända minoritetsfolk. De allra flesta är kristna men få känner sig spontant hemma i Svenska kyrkan som historiskt har varit en aktiv del av diskrimineringen mot romer. Romer som ändå deltar i kyrkans verksamhet låter ibland helt enkelt bli att berätta att de är romer. Och de flesta andra som är engagerade i kyrkan vet väldigt lite om romerna i Sverige. Låt oss få upp ögonen för romerna i kyrkans värld och omvärld här i Malmö!

En budkavle kommer till Malmö den 10 februari

Det är i högmässa i S:t Johannes kyrka kl. 11 som Malmö pastorat tar emot en budkavle som närmast kommer från Linköping. Den startade i 2013 i Göteborg och har skickats runt i Sverige som ett steg i ett arbete för försoning på lokal nivå mellan Svenska kyrkan och resandefolket (den största av de romska grupperna i Sverige, och den som funnits i landet längst.) Tanken är att budkavlen ska vara i Malmö under 2019 och sedan sändas vidare. Så här står det i texten:

Gud, ditt folk är vandringsfolket. Må denna budkavle vandra på dina stigar, runt om i Sveriges land, så att vi kan mötas på livets väg och bygga broar mellan församling och resande. Låt budkavlen skänka hopp, engagemang och stolthet för dom vi är. Och hjälp oss att aldrig någonsin ge upp kampen för alla människors lika värde.

Information om fler projekt under 2019 kommer senare.

Kontakt

Samordningsgrupp för religions- och kulturmöte i Malmö pastorat

Corinna Friedl (samordnare), sjukhuspräst
Tel 070-339 65 67
Corinna.friedl@svenskakyrkan.se
 
Gunhild Winqvist, präst i Husie
Tel 040-27 92 09
Gunhild.winqvist.hollman@svenskakyrkan.se
 
Håkan Norén, sjömanspräst
Tel 040-27 93 43
Hakan.noren@svenskakyrkan.se
 
Ida Wreland, gymnasiepräst
Tel 076-891 69 46
Ida.wreland@svenskakyrkan.se
 
Karin Ekblom, präst i Västra Skrävlinge
Tel 072-983 61 77
Karin.ekblom@svenskakyrkan.se
 
Karin Pråmell. präst i Sankt Johannes
Tel 040-27 92 21
Karin.pramell@svenskakyrkan.se
 
Kristina Tyrberg, präst i Fosie
Tel 040-27 92 61
Kristina.tyrberg@svenskakyrkan.se