Fem frågor om andlighet, tro och vetande till Lars Farde, forskare och professor

Hjärnans biokemi påverkar vår andlighet

Vad är egentligen en andlig upplevelse, går den att förklara vetenskapligt? – Detta är en knäckfråga inom det forskningsområde som under senare år har kommit att kallas ”neuroteologi”.

I flera projekt har forskare med hjälp av avancerade bildtekniker undersökt hjärnans aktivitet, till exempel i samband med bön eller meditation, och man har då kunnat visa att nervcellernas aktivitet och ämnesomsättning ökar i vissa delar av hjärnan.
– Resultaten är intressanta men kan tolkas på olika sätt. De forskare som har en materialistisk människosyn menar att detta är bevis för att andliga upplevelser har sitt ursprung i hjärnan. Forskare som är öppna för att det kan finnas en utomsinnlig verklighet menar att andliga upplevelser kan ha sitt ursprung utanför hjärnan men att de behöver utnyttja hjärnan för att manifesteras i människans tanke eller känsloliv. Av det senare synsättet följer att den andliga upplevelsen i grunden inte kan förklaras vetenskapligt.

Syftet med din forskning har bland annat varit att studera hjärnan hos människor med olika personlighetsdrag – vad var det egentligen du letade efter och vad fann du?
– Det var en del i en studie kring personlighetsdrag och hjärnans biokemi. Med hjälp av bildteknik, så kallad positronemissionstomografi eller PET, undersökte vi markörer för serotoninsystemet i hjärnan. Serotonin är en av hjärnans många signalsubstanser som gör det möjligt för nervcellerna att kommunicera med varandra. Vi fann att de som hade lite av denna markör för serotonin i hjärnan tenderade att vara öppna för att det kan finnas en andlig verklighet. De som hade mycket av markören var mindre benägna att bejaka något utomsinnligt och uttrycka uppfattningen att ”jag tror på vad jag ser och inget annat”.

– En intressant fråga är om dessa skillnader i serotoninsystemet har betydelse för om en människa tror på Gud eller inte. Det är inte självklart att det är så. Om vi tänker på svensk kristenhet i stort så finns hela skalan, från den lutherska kyrkan som främst betonar det skrivna ordet som direkt kan ses och läsas i Bibeln till den karismatiska väckelsen som bejakar känsloupplevelser och profetiska tilltal. Man kan därför tänka sig att serotoninsystemet inte avgör om en människa har en tro eller inte, utan i detta sammanhang snarare har betydelse för vilken trosinriktning man väljer.

Om andliga upplevelser går att förklara med kemiska termer, kan man då också bortse från att det skulle finnas ett gudomligt inslag?
– Helt klart är att andliga upplevelser tar sig uttryck i hjärnans biokemi. Precis som alla andra upplevelser. Men det utesluter inte att ursprunget till den andliga upplevelsen kan ligga utanför hjärnan och därför ha ett gudomligt inslag.

Vetenskap och religion sägs ofta stå mot varandra, måste det vara så eller går det att tro både på Gud och på vetenskapen?
– Jag ser ingen direkt motsättning mellan vetenskapliga resultat och att bejaka att det kan finnas en övernaturlig eller utomsinnlig värld. Det är till exempel fullt möjligt att bejaka den fantastiska utvecklingen inom biologi, medicin eller astronomi och samtidigt tänka sig att det finns en skapande kraft bakom allt detta.
– Motsättningarna finns snarare mellan människor som från början har olika världsbild eller ”tro” i vid bemärkelse och ofta då med fastlåsta positioner.
Den vetenskapsman som från början förväntar sig och tror att genetisk forskning ska ge svar på de stora livsgåtorna kan naturligtvis ha svårt att prata med och bejaka den världsbild som en person med en religiös verklighetsuppfattning har. Å andra sidan ser vi också exempel på hur människor i religiös nit ser med överdriven misstänksamhet på vetenskapliga framsteg.

Tror du att man någonsin kommer att kunna bevisa Guds existens – eller ickeexistens – på vetenskaplig väg?
– Nej, jag tror inte det. Jag vill poängtera att denna uppfattning är ett uttryck för min personliga tro och inte en konsekvens av min forskning eller kunskap som vetenskapsman.

Text: Göran Engström Foto: Camilla Svensk

Artikeln har tidigare publicerats i Svenska kyrkan Malmös magasin Trovärdigt 3 2016.

 

 

Fakta

Lars Farde är professor i psykiatri, verksam vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet i Stockholm. Han är också troende kristen.