Enneagrammet

Om Enneagrammet

Enneagrammet är ett gammalt redskap för självkännedom och andlig vägledning. Den kunskap om människan som presenteras i enneagrammet har rötter i flera andliga traditioner och kom under 1900-talet att utvecklas ytterligare genom mötet med den moderna psykologin.

Enneagrammets ursprung är oklart men går troligen tillbaka ca 2000 år i tiden. Till västvärlden kom enneagrammet huvudsakligen via två personer. Ivan Gurdjieff (1870-1949) introducerade enneagrammet i Västeuropa och ägnade sig främst åt talmystiken och beräkningarna av enneagrammet som matematisk symbol. Oscar Ichazo (f. 1931) indroducerade det i Sydamerika och utvecklade i sin tur framför allt det psykologiska och andliga innehållet i personlighetsbeskrivningarna.

Etableringen i modern tid i en kristen kontext i väst har bland annat skett genom jesuitorden. På 70-talet praktiserades och granskades enneagrammet av en lång rad nordamerikanska jesuiter som fann samstämmighet med den ignatianska spiritualiteten. Idag används enneagrammet vid mågna jesuitskolor som utgångspunkt för andlig vägledning, retreater och andliga övningar.

enneagrammetOrdet enneagram kommer från grekiskan och refererar till en cirkelfigur med nio (ennea) punkter (gramma). Symbolen för enneagrammet är mycket gammal och sägs ha sitt ursprung tusentals år tillbaka i tiden. Den består av tre delar som alla har sina rötter i talmystiken. Cirkeln är en gammal symbol för helhet, fullhet, Gud. Den i cirkeln placerade triangeln representeras av tre-talet och hexagonen i cirkeln är uppbyggd kring sju-talet. De nio olika punkterna runt enneagramsymbolen visar, i sitt ursprung, nio olika aspekter av Guds väsen, det sätt som Gud manifesterar sig på. I enneagrammet hänsyftar de till de nio personlighetstyper som enneagrammet beskriver.

 

Kurser

I S:t Matteus kyrka ges kurser i enneagrammet på grund- och fortsättningsnivå varje år:

vid_stranden

Enneagramdag

En samlingsdag för alla som har grundkännedom om enneagrammet och vill fördjupa sina kunskaper. Temat för dagen är: ”TRIADERNA – tre intelligenser i balans och obalans”.
Datum: 17 november
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: S:t Matteuskyrkans församlingshem, Lantmannagatan 8
Kostnad: 100 kr (inkluderar lättare lunch och fika)
Anmälan: Marie Bernéli, 040-27 91 86, marie.berneli@svenskakyrkan.se

vattenskal

GRUNDKURS I ENNEAGRAMMET

Ingen grundkurs under hösten 2018.
Välkommen att anmäla ditt intresse inför våren 2019.
Anmälan: 040-27 91 86 eller marie.berneli@svenskakyrkan.se

bla_parlhyacint

ENSKILD INTRODUKTION

För dig som inte har möjlighet att delta i kurserna men vill få en introduktion i enneagrammet och möjlighet att bli testad.
Två träffar, ca 1,5 tim per gång.
Kontakta: Marie Bernéli 040-27 91 86

stillhet

ENSKILD VÄGLEDNING

För dig som önskar personligt samtal/vägledning utifrån enneagrammet. Det kan tex handla om hur din strategi påverkar dig i livet och i dina relationer till andra, men också i ditt andliga liv såsom bönen och i relationen till Gud.
Kontakta: Marie Bernéli 040-27 91 86

blad_hostlov

ENNEAGRAMFÖRENINGEN I SVERIGE

Enneagramföreningen i Sverige bildades 10 november 2011 och är en förening som är öppen för alla som har intresse av Enneagrammet. Föreningen vänder sig till privatpersoner, proffessionella utövare och organisationer. Föreningen syfte är att:

  • främja användningen av enneagrammet i Sverige
  • sprida kunskap om enneagrammet
  • verka för kontakt och samarbete mellan yrkesutövare, privatpersoner och organisationer
  • fungera som nätverk för för kunskapsutbyte mellan medlemmarna
  • erbjuda enneagramdagar och föreläsningar om Enneagrammet

Den svenska föreningen är ansluten till International Enneagram Association (IEA) och värnar om att IEA:s etiska riktlinjer följs. Föreningens hemsida: www.enneagramforeningen.se
Vill du bli medlem? Sätt in 250 kr på föreningen pg 62 33 31-6 och skicka namn och adressuppgifter via e-post till medlemsregistret.

Bokförsäljning

ENNEAGRAMMET – om skapelse, brustenhet och helande

om_skapelse_brustenhet_helande

är en grundbok som vänder sig till alla som är intresserade av en introduktion i enneagrammet utifrån en kristen tolkning. Boken presenterar enneagrammets grundtankar och de olika begrepp som används. De nio olika personlighetstyperna beskrivs liksom vägen till ett helare och mer befriat liv. Materialet kan användas som kurslitteratur och som underlag för att studera enneagrammet tillsammans.
Pris: 200 kr + frakt; beställ via e-post: Marie Bernéli
Ange hur många böcker du önskar och till vilken adress de skall sändas. Fakturaunderlaget skickas tillsammans med boken. Du betalar till det angivna bankgirot när du fått boken. Boken säljs även på Bokhandeln Arken i Lund och Internetbokhandlarna.

OMVÄNDELSEN I ENNEAGRAMMET

framsida_bok_2

är en fördjupning av grundboken ovan och sätter fokus på den kristna omvändelsens innebörd i enneagrammet. Hur kan Jesu linknelser tala in till våra strategier? Vad innebär försoningen och hur kan vi komma till tro på den ovillkolkiga kärleken?
Pris 200 kr + frakt
Beställs via e-post Marie Bernéli