Fira gudstjänst hemma
HELIGA TREFALDIGHETS DAG
– MISSIONSDAGEN

Gud – Fader, Son och Ande

INLEDNING

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Herre, öppna mina läppar,
så att jag kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheter evighet.
Amen.

PSALM 1

1. Gud, vår Gud, vi lovar dig,
vi bekänner dig, o Herre, dig som är till evig tid
tillber ändlighetens släkten. Hela jorden, hav och land,
ärar Fader vår, ditt namn.

2.Kerubim och serafim,
änglar, makter, sjunger evigt, ropar utan rast till dig:
Helig är du, helig, helig, himlar jord och allt som är
lovar Gud, ditt majestät.

3.Skyn av vittnen lovar dig:
trons profeter och apostlar, himlaskaran klädd i vitt
ur bedrövelsen förlossad. Dig bekänner fröjdefullt
kyrkan hela jorden runt.

4.Dig vår Fader, stor i nåd,
ofattbar i makt och är, och din sanne, ende Son,
tillbedd intill jordens ändar, och din Ande, Hjälparen,
sänd till oss från himmelen.

ÖVERLÅTELSEBÖN

Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

DAGENS BÖN

Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande,
led oss till dina djup av rikedom,
vishet och kunskap,
så att vi kan vittna om försoningens hemlighet.
Du som lever och verkar från evighet till evighet.
Amen.

EPISTEL

Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. »Herre«, sade han, »visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit vägen förbi.« De svarade: ”Ja, gör det!2 Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: ”Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd.” Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt.

Första Moseboken 18:1–8

RESPONSORIUM

L: Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.
Alla: Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.
L: Från solens uppgång till dess nedgång.
Alla Från nu och till evig tid.
L: Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden.
Alla: Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.

EVANGELIUM

Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.” Jesus sade: ”Din bror kommer att uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.” Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.”

Johannesevangeliet 11: 18–27

REFLEKTION

När vi läser berättelsen i Första Moseboken om Guds besök hos Abraham och Sara svindlar tanken, logiken, hela begreppsapparaten. Tre gestalter närmar sig, Abraham reser sig, skyndar mot dem, kastar sig till marken och tilltalar dem ”Herre”. Är det Gud i tre änglars gestalt, såsom det har tolkats och beskrivits i ikonkonsten? ´Den gammaltestamentliga Treenigheten´ brukar motivet kallas. Eller är det Gud och två änglar; berättelsen öppnar också för den möjligheten. Vi ska nog vara öppna för båda möjligheterna. I gudsuppenbarelser i Gamla Testamentet är begreppen Gud och Guds ängel ofta utbytbara; där rör vi oss i det ogripbara, det vi inte kan systematisera eller fånga i våra kategorier. Men vi kan låta Rubljevs 1400-talsgestaltning av denna ´ikonernas ikon´ ledsaga våra tankar kring texten. Ängeln till vänster från betraktarens perspektiv representerar Fadern. De andra två böjer sina huvuden i vördnad för alltings ursprung och mål. Ängeln till höger – Andens gestaltning – har en skir grön mantel, genomsläpplig för ljuset. Växt, mognad, återfödelse. Fadern, källan, och Anden, livsflödet, bildar i sin harmoniska relation med sina himmelska kroppar formen av en bägare, en kalk. Mitt i den bägaren finns Sonen, som med sina röda och blå kläder förenar det himmelska och det jordiska. Så kommer Gud till Abraham och Sara – och oss – och Fadern bjuder oss genom Anden att möta Sonen, till mättnad och liv och salighet. Betraktaren av scenen finns ju på den fjärde sidan av bordet. Vi bjuds in till Treenighetens gemenskap och fest. Det är kanske det som våra liv djupast sett är ämnade till. Och det är i det perspektivet vi ska läsa dialogen mellan Jesus och Marta i dagens evangelium. Det är Sonen, Frälsaren av evighet, som ur det liv som Gud, Fadern och Anden, vill ge ropar eller viskar: ”Jag är Uppståndelsen och Livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Tror du detta?” Och det är i det ljuset vi bjuds in att svara, med Marta: ”Ja, Herre, jag tror!”

KORT INRE BÖN

TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

FÖRBÖN

Heliga Treenighet,
Fader, Son och helig Ande,
du som är från evighet till evighet,
vi kommer till dig med vår längtan efter liv och ber:

Helige Fader, livets källa, vi tackar dig för att du denna vår låter naturens skönhet flöda över oss. Hjälp oss att värna och vårda din skapelse så att hon åter kan sjunga ditt lov. Du som har skapat oss till din avbild, vi ber för alla människor.

Särskilt för alla de unga som de här veckorna tar studenten, de som konfirmeras, gifter sig, för alla som nu börjar någonting nytt.

Vi ber för alla med makt och inflytande i vårt samhälle. Led dem till goda beslut som gagnar alla människor och skapelsen.

Jesus Kristus, Guds älskade Son, du som steg ner till oss på kärleken väg, låt oss på samma väg stiga upp till dig. Hjälp oss att dag för dag se dig allt klarare, älska dig och följa dig. Du som med den helige Ande förenar alla kristna över hela världen, led din Kyrka så att enheten i dig blir synlig. Låt vår gemensamma bön föra oss samman i dig.

Kristus, du som identifierar dig med alla som har det svårt, vi ber för dem som lever i områden där krig och konflikter råder. För alla som förföljs och exkluderas för sin hudfärg, läggning eller religion.

Helige Ande, kom och skänk oss dina frukter. Genomströmma våra församlingar med det liv som bara du kan ge.

Du tröstens Ande, vi ber för alla dem som är sjuka, alla de som plågas av ensamhet, ångest och oro. För alla dem som oroas över någon som de älskar. Omslut dem med din omsorg och frid.

Kärlekens Ande, vi ber för alla med ansvar och omsorg på sjukhus och i äldreomsorgen. Ge dem styrka och ömhet. Vishetens Ande, led forskare som arbetar med att finna botemedel och vaccin mot Covid-19.

Helige Gud, upptag våra avlidna i ditt rike.

Egna böneintentioner

Heliga Treenighet, i dig är det som vi lever, rör oss och är till. Hjälp oss och led oss så att våra liv blir en lovsång till dig, du Outgrundlige. Treenige Gud, du som mättar allt levande med nåd, led oss till gemenskapen och festen vid ditt bord.
Amen.

KOMMUNIONSBÖN

Kristus, vår Frälsare och vän, du som vandrar osynligt vid vår sida.
Vi kommer inför dig med vår längtan och vår bön.
Din kärlek är djup som världens rötter.
Den överskrider tidens och rummets gränser.
Ingen plats på jorden är utan dig.
Med själ och kropp hungrar och törstar vi efter dig, som ett uttorkat land.
Vi väntar på den dag då vi återigen ska få möta dig i bröd och vin.
Fast vi inte kan ta emot din kropp och ditt blod,
mätta ändå vår hunger med din närvaro.
Hjälp oss att lita till dina ord: Jag är med er alla dagar till tidens slut.
Lovad och välsignad vare du. Amen

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet. Amen

VÄLSIGNELSE

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ladda ner pdf:
FIRA GUDSTJÄNST HEMMA Heliga Trefaldighets Dag – Missionsdagen

Digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Malmö

Många av Malmös kyrkor digitalsänder gudstjänster via sina Facebooksidor. Via länken nedan hittar du en kalender med alla digitalsända gudstjänster från Malmö och länkar till bland annat SVT:s och Sveriges Radios gudstjänstsändningar.

Länk till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Malmö