Dopgudstjänstens ordning

Dopgudstjänsten utgår från ordningen i kyrkohandboken och anpassas i samråd mellan förälder/-rar och doppräst. Dop av ung eller vuxen hämtar sin stomme ur ordningen nedan men anpassas ytterligare.

P Präst
Förälder/-rar
(P) Någon annan än prästen kan läsa/Be detta
*  Alla står upp

PSALM

INLEDNINGSORD OCH TACKBÖN

P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda.Genom dopet föder han oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.Detta gör han nu med de barn, som skall döpas.

P Låt oss bedja

Fö Gud, vi tackar dig för våra barn. Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp oss att ge din kärlek vidaretill de barn som vi har fått ansvar för. I Jesu namn.

Alla Amen.

EVANGELIET OM JESUS OCH BARNEN

(P) Folk kom till Jesus med barnför att han skulle röra vid dem.Men lärjungarna visade bort dem.När Jesus såg det blev han förargad och sade:”Låt barnen komma hit till migoch hindra dem inte:Guds rike tillhör sådana som de.Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”Och han tog dem i famnen,lade händerna på dem och välsignade dem.(Mark 10:13–16)

BEFRIELSEBÖN

P Vilket namn har ni gett ert barn?
(En förälder om det är två närvarande) NN.
Präst och om möjligt föräldrar och faddrar kan lägga handen på barnets huvud.
P Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria NN från mörkrets makt, skriv hans/hennes namn i Livets bok och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.
Prästen säger under korstecknande:
P Tag emot korsets teckenpå din + pannapå din + munoch på ditt + hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. Amen.

BIBELLÄSNING

P Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.(Matt 28:18-20)
Ytterligare någon av följande texter eller annan doptext kan läsas.
(P) Petrus talade till folket och sade: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. (Apg 2:38)
(P) Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem, kom den heliga anden över dem. (Apg 19:5)
(P) Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. (Rom 6:4-5)
(P) Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Gal 3:27-28)
(P) När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. (Tit 3:4-5)

PSALM

DOPBÖN

Vatten hälls i dopfunten.
P Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din Ande, så att de som nu skall döpas i detta vatten blir renade från syndens skuld. Föd dem till ett nytt liv i Kristus och förena dem med ditt folk. För vår Herres Jesu Kristi skull.
Eller
P Himmelske Fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk, som är förenat med dig i Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa och ger dem som här skall döpas del i din Sons segerrika död och uppståndelse. För vår Herres Jesu Kristi skull.
Alla Amen.

* TROSBEKÄNNELSEN

P Låt oss tillsammans bekänna den tro,som vi döps till i Kristi kyrka.
Alla Vi tror på Gud, allsmäktig fader, himlens och jordens skapare.Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.Vi tror på den heliga Anden, den heliga, världsvida kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen.

P Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?
Ja.

* DOPHANDLINGEN

Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:
P NN, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Prästen lägger handen på barnets huvud och ber:
P Livets Gud, uppfyll NN med din helige Ande, och hjälp henne/honom att dag för dag leva i sitt dop.

VÄLKOMNANDE

Överlämnande av dopljus.
Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
(P) Tag emot detta/dessa ljus. De är en påminnelse om Jesus som sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

FÖRBÖN

P Låt oss bedja.
(P) Barmhärtige Gud och Fader, barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje. Därför ber vi till dig för dessa barn (NN). Låt dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra. Ge dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder. Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop prägla hela livet, så att vi alla växer till och mognar i vår tro och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.
Alla Amen.
Eller
(P) Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande. Vi ber dig för detta/dessa barn (NN) som du har tagit emot i dopet. Hjälp oss att i glädje och förtröstan ge dem trygghet och närhet. Bevara dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld. Låt dem upptäcka allt mer av ditt rikes hemligheter och skydda dem som dina barn i liv och död och evighet.
Alla Amen.

HERRENS BÖN

Alla Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

VÄLSIGNELSEN

P Herren välsigne er och bevare er.Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Alla Amen.

PSALM