Frågor och svar om dopet

Vid ett dop i Svenska kyrkan tar en präst vatten över huvudet på den som ska döpas tre gånger och säger: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och Den helige andens namn.”

Här får du svar på de vanligaste frågorna om dopet:

Hur går ett dop till?

För att det ska vara ett dop i Svenska kyrkan måste prästen ösa rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. Du kan läsa mer om själva dopgudstjänstordningen här.

Vem kontaktar jag om jag vill boka tid för dop?

Du kontaktar Pastorsexpeditionen i Malmö om du vill boka dop. Du hittar kontaktuppgifterna här till höger.

Får man döpas i en annan kyrka än där jag bor?

Ja, det får man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut, oftast beroende på praktiska omständigheter. När du kontaktar Pastorsexpeditionen kan du få hjälp att välja och se vilka möjligheter till dop som finns i den kyrka du är intresserad av.

Vad kostar ett dop?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Namnet spelar en central roll i dopet, men dopet är i sig inte en namngivningsceremoni. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Vad innebär dopet?

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.

Får man ha med egna dopdikter eller sånger vid dopgudstjänsten?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns en ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla och det finns utrymme för personliga tillägg. Samtala med den präst som ska döpa om vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

Måste man ha särskilda kläder när man döps?

Nej det behöver man inte, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. I många kyrkor kan man låna en dopklänning/dopdräkt för ett spädbarnsdop. En del kyrkor har också dopdräkter och konfirmandkåpor (en lång vid vit dräkt) att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Bäst är att kontakta den kyrka där dopet ska ske och fråga vad som finns för utlåning.

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, en person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt.

Vem får vara fadder?

Den som är döpt kan vara fadder. Men det finns inget krav på att faddern ska vara döpt just enligt Svenska kyrkans ordning eller tillhöra Svenska kyrkan även om det är önskvärt. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Kan man döpa barn som har en förälder som tillhör ett annat samfund eller en annan religion?

Ja om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet.